Az ellenzék befektetésnek tekinti a jövőbe az oktatást, programjukat ennek rendelték alá

Millei Ilona 2022. március 16. 15:15 2022. márc. 16. 15:15

Miután az ellenzéki pártok az oktatást befektetésnek tekintik a jövőbe, a közoktatásban a XXI. században szükséges készségek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. A pedagógusbéreket a ciklus folyamán legalább 50 százalékkal emelik. Minden diáknak egyenlő esélyt nyújtanak, a tankötelezettségi korhatárt visszaemelik 18 évre, megépítik a budapesti Diákvárost és visszahozzák a CEU-t. Mindezt tartalmazza az Egységben Magyarországért választási programja. amelyben az oktatás változásai a „Befektetés a jövőbe” című fejezetben találhatók.

Esélyteremtő, XXI. századi közoktatás

Az ellenzéki összefogás pártjainak célja az, hogy a jelenlegi rendszert gyökeresen átalakítva, a legjobb példákat követő, használható, korszerű, mindenki számára elérhető tudást biztosító oktatást hozzanak létre. Olyat, amely lehetővé teszi a fiatalok sokoldalú képességének és tehetségének kibontakoztatását, a sikeres élethez és munkavégzéshez szükséges kompetenciák megalapozását, valamint támogatja személyiségük fejlődését. Hitük szerint az oktatási rendszernek nemcsak a kiváltságos keveseknek, hanem minden diák számára esélyt és lehetőséget kell teremtenie.

Az oktatás formája

Olyan oktatást akarnak, ahol társadalmi helyzettől és lakóhelytől függetlenül, elérhető a diákok számára a magas színvonalú oktatás. Mivel az oktatás – az óvodától kezdve egészen a felsőfokú tanulmányokig és a felnőttképzésig – egységes egész, ezért a jelenlegi széttöredezett és szakmaiatlan oktatásirányítás helyett önálló és egységes Oktatási Minisztériumot hoznak létre. Az oktatás hosszabb távú stratégiáinak megalkotására társadalmi konszenzust kereső gondolkodást indítanak.

Korszerű tananyag, képzés, tudás

A lexikális tudás helyett a XXI. században szükséges készségek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Támogatják a pedagógiai innovációt, a modern pedagógiai gyakorlatok számára több teret biztosítanak. A diákoknak – magolás helyett – nagyobb teret hagynak a kritikai gondolkodás, a vitakultúra, a problémamegoldás, a gyakorlati készségek, a kíváncsiság vezérelte gondolkodás fejlesztésére. Minden diák számára garantálják az egy idegen nyelv elsajátításának feltételeit, és biztosítják, hogy az érettségire minden gyerek legalább középfokon megtanuljon egy idegen nyelvet. A szakképzésben is biztosítják a használható nyelvtudás megszerzését.

Boldogulás a digitális világban

Modernizálják az informatika és a digitális kompetenciák oktatását, hogy minden diák felkészülhessen a digitális világban való boldogulásra. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az általános iskola második osztályától bevezetik az informatikaoktatást, a programozói készségek fejlesztését, valamennyi tárgy részévé teszik a digitális ismeretek oktatását. Bevezetik a tízujjas vakon gépelés oktatását is. Tabletet vagy laptopot biztosítanak minden pedagógusnak és valamennyi olyan, tíz évesnél idősebb diáknak, akinek szüksége van rá, hogy senkit ne zárjon ki a családi háttere a digitális készségek gyakorlásából. Létrehoznak a tanulók számára egy mobileszközön is elérhető portált, amely elektronikus iskolatáskaként szolgál, és tartalmazza a tanulók számára releváns tananyagokat elektronikus formában. Az alkalmazást különböző korcsoportokra és speciális oktatást igénylő csoportokra is kidolgozzák. A kormány fejleszteni fogja a pedagógusok, valamint a gyermekek tanulási folyamataiban résztvevő egyéb szereplők (szülők, családsegítők és szociális munkások) digitális felkészültségét is. Megfelelő felületet fognak nyújtani a tanár-szülő-diák kapcsolatrendszerben történő kommunikációhoz. Felülvizsgálják a Nemzeti alaptantervet és a kapcsolódó kerettanterveket.

Az iskolaérettségről a szülők és az óvodapedagógusok dönthetnek

Az ellenzéki pártok minden gyermek számára elérhetővé teszik a bölcsődét és az óvodát, a korai fejlesztő központokat, a Biztos Kezdet gyerekházakat, és megerősítik a védőnői hálózatot. Újra lehetővé teszik az integrált bölcsődék-óvodák működését, kiterjesztik a közfinanszírozású intézményrendszert, csökkentik a csoportlétszámokat. Hatékony lépéseket kívánnak tenni az óvodapedagógus-hiány megszüntetése érdekében. Az iskolaérettségről a döntés jogát visszaadják az óvodapedagógusoknak és a szülőknek, hogy újra azok döntsenek róla, akik ismerik a gyereket, ha kell, szakértői segítséggel.

Minden diák fontos!

Mivel minden diákot fontosnak tartanak, csökkentik a társadalmi egyenlőtlenségeket. Kiemelten támogatják a hátrányos helyzetű, speciális nevelési igényű vagy más szempontból kiemelt figyelmet igénylő gyermekek oktatáshoz való hozzáférését, az őket befogadó intézményeket, a nehezebb sorsú térségek családsegítő és szociális rendszerét. 

Anyagi támogatások

Kiemelt díjazást adnak a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó pedagógusoknak. Visszaszorítják a korai szelekciót, a szegregációt, biztosítják az ehhez szükséges feltételeket, pedagógiai asszisztenseket, segítő szakembereket és pedagógiai módszereket. Minden sajátos nevelési igényű tanulónak biztosítják a szükséges fejlesztésekhez való ingyenes hozzáférést, az érintett oktatási intézmények szakemberigényének kielégítését, a tanulóknak és szüleiknek biztosított szakszolgálatok rendszerének megerősítését. Visszaállítják a 18 éves korig tartó tankötelezettséget, és visszaszorítják a korai iskolaelhagyást. Hátrányos helyzetű diákokat támogató ösztöndíj- és mentorrendszert hoznak létre a középiskolákban és a szakképzésben. A nagycsaládosoknak járó kedvezményeket kiterjesztenék az egyszülős családokra – például ők is megkapnák a kedvezményes iskolai étkezést és az egyéb támogatásokat, a nekik járó családi pótlékot nagyobb mértékben emelnék.

Megbecsülik a pedagógusokat

Visszaállítják az iskolák és pedagógusok szakmai önállóságát, kötelező kerettantervek helyett választható mintatanterveket és oktatási programcsomagokat tesznek elérhetővé, helyreállítják a tankönyvválasztás szabadságát. Az egyre súlyosabb pedagógushiány kezelését a pedagógusok, az oktatók, a pedagógiai munkát segítő szakemberek és a többi oktatási dolgozó érdemi, jelentős béremelésével oldják meg. A béreket a ciklus folyamán legalább 50 százalékkal emelik, hogy megszűnjön a pedagógusok elvándorlása, és a pedagóguspálya újra vonzó legyen a fiatalok számára. Helyreállítják a bérek értékállóságát biztosító garanciát. Szolgálati lakásokat építenek, így segítve a tartósan létszámhiánnyal küzdő intézményeket.

Korszerű pedagógusképzés, demokratikus iskolafenntartás

Megújítják a pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerét, hogy minden pedagógus megszerezhesse a személyre szabott, differenciált és a készségek fejlesztésére fókuszáló, modern pedagógiai és digitális kompetenciákat.

Megszüntetik a Klebelsberg Központot és a tankerületi központokat. Olyan fenntartói rendszert építenek ki, amely biztosítja a települési önkormányzatoknak, illetve általában a helyi közösségeknek és az oktatás érintettjeinek (diákok, szülők, pedagógusok) aktív részvételét a fenntartói döntések előkészítésében és meghozatalában. Normatív, egységes és kiszámítható támogatást adnak a közoktatási intézményeknek. A rendszer össz-költségvetését az uniós átlag fölé növelik. Külön normatív támogatást biztosítanak a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez. Az állami, az egyházi és az alapítványi iskolákra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, a finanszírozást szektorsemlegessé teszik.

Szabad, nyitott és minőségi felsőoktatás akarnak

A felsőoktatási intézmények oktatási, kutatási, szervezeti és gazdálkodási autonómiát kapnak. A sokszínű rendszer alaphálózatát az állam finanszírozza. Helyreállítják a rendszer feletti demokratikus ellenőrzést, az oktatók, a hallgatók érdekképviseleteivel közösen dolgozzák ki az intézményi autonómiát garantáló szabályokat. Megszüntetik a kancellári rendszert, és visszaveszik a fideszes kuratóriumoknak kiszervezett egyetemeket. Az egyetemi oktatók bérét rendezik, újraszabályozzák az oktatói jogviszonyt és a munkaterhelést.

Biztosítják, hogy társadalmi hátterétől és anyagi helyzetétől függetlenül, mindenkinek legyen valódi esélye diplomát szerezni. Ehhez szociális szempontokat is figyelembe vevő, objektív ösztöndíjrendszert alakítanak ki. Megépítik a budapesti Diákvárost, és más egyetemi városokban is kollégiumfejlesztéseket valósítanak meg, hogy minden magyar hallgató hozzájuthasson tanulmányai alatt a megfizethető árú és megfelelő minőségű lakhatáshoz. Garantálják az első diploma megszerzésének ingyenességét. A finanszírozást a fenntartók, az intézmények és az állam közötti szerződéseken alapuló, stabil rendszer biztosítja. Biztosítják a tanszabadságot, a szabad intézményválasztást és a tanulmányi utak rugalmas alakítását. Eltörlik az itthon végzett hallgatók röghöz kötését. Szélesebbé és intenzívebbé teszik az Erasmus-rendszert. Bővítik a hazai idegen nyelvű képzéseket. A hazánkban megtelepedő külföldi egyetemek számára kiszámítható, egységes szabályozást alkotnak. Eltörlik a lex CEU-t, tárgyalásokat kezdeményeznek a CEU képzéseinek Budapestre való visszahelyezéséről. Új akkreditációs testületet hoznak létre, amelynek biztosítják a teljes függetlenséget. Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítási standardjai és irányelvei alapján ösztönözik a felsőoktatási minőségkultúra terjedését. Helyreállítják a felsőoktatás „köztes testületeit”. A szektor működését, stratégiáját olyan tanácsadó testület felügyeli majd, amelyben az egyetemek képviselői, az oktatók, a kutatók, a hallgatók érdekképviseletei és a Magyar Tudományos Akadémia képviselői is részt vesznek.

Szakképzés a jövőnek

Lehetővé teszik, hogy a szakképzés minden intézménytípusa a kívánatos óraszámban és jól adaptálható tantervek szerint biztosítsa az általános műveltséghez, a nyelvi és informatikai tudáshoz, az alapképességek fejlesztéséhez, a tanuló egyéni képességeinek kibontakoztatásához szükséges feltételeket. Visszaállítják a szakképző intézmények szakmai önállóságát. A vállalatokat, cégeket érdekeltté teszik a gyakorlati képzésben. A minőség javítása érdekében képzési csúcstechnológiai központokat hoznak létre, javítják a szakoktatók javadalmazását, és független vizsgabizottságokat működtetnek. A szakképzésben dolgozó oktatók, pedagógusok, technikai segítők közalkalmazotti védelmét helyreállítják. Szakképzési illetmény- és előmeneteli táblát vezetnek be a szakképzésben dolgozók követhető és teljesíthető előmeneteli rendszere érdekében. Megerősítik a „második esély” iskoláit, biztosítják a visszatérés esélyét a közoktatásba minden iskolaelhagyónak. Rugalmas rendszerben támogatják új szakképzettség megszerzését a felnőttképzés keretében. A korszerű módszerek, lehetőségek felhasználásával a hátrányos helyzetű régiókban élő fiatalok és felnőttek számára is megteremtik a nyelvoktatásban való részvétel lehetőségét. A digitális analfabetizmus felszámolásáért közösségi informatikai lehetőségeket és képzést biztosítanak minden településen.