Betartva, de azért kijátsszák-e a törvényt Orbánék?

N. Vadász Zsuzsa 2020. május 19. 19:29 2020. máj. 19. 19:29

„A kormány számos ponton durván megsérti az évekkel ezelőtt, fideszes kétharmaddal módosított 2011. évi CXXVIII. törvényt, azaz a katasztrófavédelmi törvényt” – ezzel kereste meg portálunkat egy magát megnevezni nem kívánó, a területet ismerő olvasónk. Több figyelemre méltó szempontot sorolt, aminek – úgy gondoltuk – érdemes utánajárni. Egy jogban igencsak jártas szakértő, Magyar György ügyvéd segítségét kértük, aki a törvény vonatkozó passzusait citálva, segített tisztázni a felmerült kérdéseket. Összességében mondandójából az szűrhető le, hogy a törvény betűjét ugyan nagyjából betartják, de azért van mit Orbánék szemére hányni. Hiszen mi van akkor, ha – ahogy egy ponton Magyar megjegyezte – a kormány „a védekezés hatékonyságát lehetetleníti el, ez pedig nem csak jogszabálysértő, hanem kifejezetten veszélyes állapot”.

Olvasónk elsőként az Orbánék által felállított védelmi bizottság (jelen esetben az operatív törzs) összetételét említette, mondván, abban helyet kaptak olyanok, akiknek járványügyi helyzetben nem lenne ott helyük (például a honvédség), ám nem tagjai olyanok, akiknek ott kellene lenniük, beleértve a Magyar Orvosi Kamara elnökét, a főpolgármestert, továbbá a polgármestereket képviselő két szövetség (TÖOSZ és az MJVSZ) elnökeit. Ez egyértelműen levezethető a katasztrófavédelmi törvényből?

Az operatív törzs funkciójában, feladat- és hatáskörében nem helyettesíti, nem helyettesítheti a  katasztrófavédelmi törvény szerinti megyei-, fővárosi-, illetőleg a helyi védelmi bizottságokat. A kormány az operatív törzs létrehozásával,  csupán a törvény szerinti kötelezettségével élt, amely szerint a „kormány a katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítésével, valamint a katasztrófák elleni felkészüléssel, megelőzéssel, védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos feladatok összehangolt megoldása érdekében kormányzati koordinációs szervet működtet.” Ám ennek a testületi szervnek az összetételét a katasztrófavédelmi törvény nem határozza meg.

De akkor mi határozza meg?

Egyrészt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, amely szerint, az egészségügyi válsághelyzeti ellátást országos szinten – az országos tisztifőorvos közreműködésével – a miniszter, kihirdetett veszélyhelyzetben a kormány a miniszter útján, az országos tisztifőorvos közreműködésével irányítja. Az is rögzítve van ebben a jogszabályban, hogy az egészségügyi válsághelyzet kezeléséhez szükséges feladatok helyi szintű összehangolt koordinálását és irányítását egészségügyi válsághelyzet esetén a megyei, fővárosi védelmi bizottság látja el. Másrészt a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény is iránymutató, amely intézkedik a megyei-, fővárosi védelmi bizottság összetételéről.

Ez tehát azt jelenti, hogy minden rendben van az operatív törzs, illetve a védelmi bizottságok összetételével?

Ugyan a kérdésben feltüntetett személyek – jogszabály alapján – sem tagjai a megyei-, fővárosi védelmi bizottságnak, az persze már szervezési-irányítási, illetve szakpolitikai kérdés, hogy egy védelmi bizottság összetételét miként érdemes meghatározni. Mindenesetre az biztos, hogy az operatív törzs, mint kormányzati koordinációs szerv, nem váltja fel a megyei-fővárosi védelmi bizottságokat, azok feladat- és hatáskörét semmilyen módon nem vonja el.

Magyarul: nincs törvénysértés?

Jogszabályellenes helyzetet az jelenthetne, ha az operatív törzs mellett, a megyei védelmi bizottságok ténylegesen nem működnének. Ami viszont sajnos igaz: ezeknek a tevékenységéről semmilyen információnk nincs, teljes a hírzárlat, helyettük is az operatív törzs nyilatkozik, ez pedig találgatásokra ad okot, hiszen valóban úgy tűnik, hogy ezek nem is léteznek. Megnyugtatóbb volna, ha a megyei védelmi bizottságok is közvetlenül informálnák a társadalmat, demonstrálva ezzel, hogy valóban ellátják jogszabályi feladataikat.

Felmerül az is, hogy a védelmi bizottság feladata mindenkit ellátni védőfelszereléssel, fertőtlenítőszerekkel, ami nem történik meg, miként akkor is törvényt sért a kormány, amikor nem biztosítja az önkormányzatok részére a pénzeszközt a védekezésre. Tegyük hozzá: nem hogy nem biztosítja, éppen ellenkezőleg, folyamatosan elveszi a pénzt az önkormányzatoktól. A katasztrófavédelmi törvény 74. §-a ugyanis kimondja, hogy „Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok számára biztosítja a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester és a polgármester katasztrófavédelmi feladatának ellátásához szükséges anyagi feltételeket.”

Mivel a finanszírozás a központi költségvetést érintő kérdés, ezért ebben alapvető feladata az Országgyűlésnek van, hiszen a költségvetésről az Országgyűlés határoz és szavaz. Maga a katasztrófavédelmi törvény a védekezés alapvető finanszírozási kérdéseivel kapcsolatban is azt rögzíti, hogy ezt a költségvetés keretén belül kell megoldani. Ez éppen úgy vonatkozik a polgári védelemre, mint a helyi önkormányzatok számára a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételekre, de a Magyar Honvédségre, és a védekezésbe bevont szervekre és szervezetekre is. A törvény értelmében, egyébként a kormány döntése szerint, a katasztrófa károsító hatása által érintett területen a károk enyhítését is a központi költségvetésből kell fedezni. Mindez azonban – ahogy fent már említettem – a központi költségvetést érintő kérdés, s az Országgyűlés dönt róla.

És mi a helyzet a kártérítéssel? Követelhető-e a kormánytól a járvánnyal bizonyíthatóan kapcsolatos pluszkiadások megtérítése (például egy orvos, fogorvos plusz védőfelszerelése a praxis viteléhez)? A törvény (78. §-a) ugyanis kimondja, hogy az állami költségvetésből kell megtéríteni a védekezésbe bevont szervek és szervezetek katasztrófa elleni védekezéssel összefüggő költségeit, valamint azt, hogy a kormány döntése szerint, a katasztrófa károsító hatása által érintett területen a károk enyhítését is a központi költségvetésből kell fedezni.

A kormánytól követelni semmit sem lehet, mert – ahogyan fentebb is hivatkoztam rá –, ezek a kérdések a központi költségvetést érintik, annak terhére nyújtható forrás e célok kielégítésére, de a költségvetésről, annak módosításáról, majd a zárszámadásáról kizárólag az Országgyűlés szavazhat.

És az Ön szerint törvénysértő-e hogy sem a főpolgármester, sem más települések polgármesterei nem kaptak információkat, adatokat a járvány állásáról a hozzájuk tartozó településeken, s ezzel a helyi védelmi bizottságok munkáját lehetetlenítették el? se pénzt, sem információt nem kaptak: példa erre, hogy a figyelem középpontjába került Pesti úti idősek otthonában Karácsony Gergelyék a Soros Györgytől kapott pénzen vett tesztekkel tesztelték a gondozókat és a gondozottakat, s nem azok, akiknek a feladatuk lett volna. 

A katasztrófavédelmi törvény szerint, a katasztrófavédelmi feladatokat ellátó különböző szervek – kormány, illetékes miniszter, Nemzeti Népegészségügyi Központ, honvédség, rendőrség, katasztrófavédelem, megyei-, fővárosi-, illetve helyi védelmi bizottságok stb. – védelmi feladatait képezi egyebek mellett az „egyeztetés, együttműködés, irányítás” stb., csupa olyan részfeladat, amely fogalmilag a társszervekkel való szoros együttműködést igényli. A releváns információk megosztása nélkül, ezen funkció teljesítése nyilvánvalóan nem lehetséges, a védekezés hatékonyságát lehetetleníti el, ez pedig nem csak jogszabálysértő, hanem kifejezetten veszélyes állapot. 

Hogy állunk, állhatunk a kártérítéssel? Miként látja, a törvény alapján terheli-e kártérítési kötelezettség az államot olyan károk esetén, amelyek bizonyítottan összefüggnek a járvánnyal? Ahogy például a hetvenes évek vagy a kétezres árvíz idején, a Tiszán az átszakadt gátak miatt tönkrement házakat, vagy a vörösiszap-tragédia után három települést az állam épített újjá e törvény alapján. Ennek a logikának a mentén, megállja-e a helyét az állítás, miszerint azok az emberek, akik igazolhatóan a veszélyhelyzet márciusi kihirdetés után és miatt elveszítették az állásukat, munkájukat, megélhetésüket, vállalkozásuk tönkre ment, emiatt, illetve az otthon maradás miatt kieső bevételeik után, jogosan kérhetnek-e kártérítést az államtól? Továbbá, van-e kártérítési kötelezettsége az államnak azok (vagy ha elhunytak, örököseik) felé, akiket kidobtak a kórházakból?

A katasztrófavédelmi törvény és annak végrehajtási rendelete csak és kizárólag ingatlanok, közintézmények újjáépítésével kapcsolatos közfeladatokat nevesíti, így a járványhelyzet miatt a magyar állammal, vagy a kormánnyal szembeni igényérvényesítés, különösen a polgári perindítás lehetősége kizárt.

Van olyan vélemény, hogy ez az operatív törzs nagyon trükkösen lett kitalálva, mégpedig úgy, hogy a felelősség egy utólagos vizsgálatnál, eljárásnál nem Orbáné, hanem Pintér Sándoré, mint  törvény által kijelölt miniszteré, a védelmi bizottság fejéé lenne. Ez az állítás Ön szerint megállja-e a helyét?

A katasztrófavédelmi törvény egyértelműen és határozottan megszabja a védekezésben résztvevők kötelezettségeit és feladatait. A védelemben elsődlegesen a kormánynak, mint testületi szervnek vannak hatáskörei, de feladatokat kap – egyéb szervek mellett – az Országgyűlés is. A mindenkori kormány feje a miniszterelnök. Egy személyként ő tartozik felelősséggel kormánya minden tevékenységéért. Ez a felelősség pedig elsősorban politikai és közjogi. A közjogi felelősséget az Országgyűlés jogosult számon kérni, bizalmi szavazással. A mostani kétharmad esetében, ilyen felelősségre vonás bizonyossággal nem fog megtörténni, hiszen még a felhatalmazási törvényt is megszavazták. Így marad a politikai felelősség, amelyet mi, választópolgárok kérhetünk számon, amikor a választási urnákhoz járulunk. 

Olvasónk felvetette a védekezésben résztvevők díjazásának kérdését is, azt, hogy ez sem a törvény betűje szerint történik. Van olyan kategória, amely másfélszeres, másik kétszeres pénzt ír elő a katasztrófa (ami ezúttal a koronavírus-járvány) miatt végzett munka után. Ám közben azt halljuk, hogy orvosok, ápolók nem hogy többet, a korábbinál kevesebbet visznek haza.

A kormány csakis a központi költségvetés által biztosított keretből gazdálkodhat, amelyet viszont az Országgyűlés jogosult elfogadni, illetőleg annak végrehajtását, a zárszámadást is csakis az Országgyűlés hagyhatja jóvá. Minden, a járványhelyzetre tekintettel eszközölt rendkívüli juttatás, vagy kifizetés vonatkozásában, a kormány és az Országgyűlés felelőssége közös, csakúgy, mint az imént említett felhatalmazási törvény kérdésében.

És egy utolsó – bár már nem a katasztrófavédelmi törvény hatálya alá, de a járvány elleni védekezés körébe tartozó, és sokak szemét csípő – kérdés: Ön szerint megszegte-e e hippokratészi esküjét Kásler Miklós és Müller Cecília a kórházak ágykiürítési akciójával, amelynek nyomán több halálesetről lehet olvasni?

A hivatásbeli eskü csak és kizárólag konkrét orvos-beteg kapcsolatban érvényesülhet, vagyis azt csak az a gyakorló orvos szegheti meg, aki a konkrét betegségével hozzá forduló beteget nem látja el. Ezzel azonos jogi megítélés alá esik annak az intézményigazgatónak, vagy osztályos főorvosnak a magatartása is, aki sürgős szükség körébe tartozó kórképpel, orvosi ellátásra szoruló betegnek az egészségügyi intézményből történő eltávolítására – akár felsőbb parancsra – utasítást ad. Megjegyzem, a Munka törvénykönyve is kifejezetten rögzíti, hogy a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.