Itt az év helyreigazítása, ilyet még biztosan nem olvasott

2018. szeptember 22. 08:18

Régóta köztudott, hogy a kormánypárti médiumok központi utasításra hazudnak, megrendelésre járatnak le embereket. Most a Ripost egy olyan szánalmas helyreigazítást közölt, amilyennel még nem találkoztunk. Szinte minden mondata egy gyöngyszem, komoly erőfeszítésbe kerül röhögés nélkül végigolvasni. Természetesen csupa jó szándékból mi is változtatás nélkül közöljük, hogy segítsünk a kormánypárti lapnak a bocsánatkérésben.

Hely­re­iga­zí­tás: Vona Gábor NEM koc­cin­tott az aradi tá­bor­no­kok ki­vég­zé­sére és NEM Hay­nau híve!

Ki­fe­jez­zük saj­nál­ko­zá­sun­kat azon téves köz­lé­sünk miatt, mi­sze­rint Vona Gábor koc­cin­tott az aradi vér­ta­núk ki­vég­zé­sére és Hay­nau híve.

Cik­künk­ben va­lót­la­nul ál­lí­tot­tuk, hogy Vona Gábor koc­cin­tott az aradi tá­bor­no­kok ki­vég­zé­sére és azt is, hogy gya­lázta 1848 em­lé­két.

Va­lót­la­nul hí­resz­tel­tük, hogy Vona Gábor ha­za­áru­ló­nak ne­vezte a 48-as for­ra­dal­má­ro­kat és azt is, hogy mon­dott olyat, hogy min­den for­ra­da­lom a Sátán műve.

Va­lót­la­nul ál­lí­tot­tuk, hogy Vona Gábor la­banc­nak tartja magát és azt is, hogy Vona Gábor sze­rint az 1848-49-es for­ra­da­lom ve­ze­tő­i­nek ki­járt a meg­tor­lás.

" Ezen túl, saj­nál­ko­zá­sun­kat is­mé­tel­ten ki­fe­jezve kö­zöl­jük, hogy: A bí­ró­ság meg­ál­la­pí­totta, hogy a Ri­post Média Kft. I.r. al­pe­res meg­sér­tette Vona Gábor I.r. fel­pe­res jó­hír­név­hez fű­ződő sze­mé­lyi­ségi jogát azzal, hogy 2016.03.14.-én a www.ri­post.hu in­ter­ne­tes por­tá­lon meg­je­len­te­tett "Vona Gábor koc­cin­tott az Aradi vér­ta­núk ki­vég­zé­sére, Hay­nau híve" című cikk­ben va­lót­la­nul ál­lí­totta I.r. fel­pe­res­ről, hogy koc­cin­tott az Aradi vér­ta­núk ki­vég­zé­sére, gya­lázta 1948 em­lé­két, ha­za­áru­ló­nak ne­vezte '48-as for­ra­dal­má­ro­kat, olyat mon­dott, hogy min­den for­ra­da­lom a sátán műve, la­banc­nak tartja magát, és sze­rinte az 1848-49-es for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc ve­ze­tő­jé­nek ki­járt a meg­tor­lás.

A Ri­post Média Kft. I.r. al­pe­res meg­sér­tette Vona Gábor I.r. fel­pe­res jó­hír­név­hez fű­ződő sze­mé­lyi­ségi jogát azzal, hogy 2016.03. 31-én a www.ri­post.hu in­ter­ne­tes por­tá­lon meg­je­len­te­tett "El­tit­kolt hang­fel­vé­tel: Hay­naut él­te­tik, Kos­sut­hot gya­láz­zák a Job­bik hívei" című cikk­ben va­lót­la­nul ál­lí­totta Vona Gábor I.r. fel­pe­res­ről, hogy a ma­gyar füg­get­len­sé­get, sza­bad­ság­har­ca­in­kat, Kos­sut­hot, Pe­tőfit és az Aradi vér­ta­nú­kat el­ítélő, őket gya­lázó né­ze­te­ket vall, sze­rinte Kos­suth és tár­sai a ki­rá­lyo­kat meg­ta­gadó bal­ol­dali áru­lók vol­tak, akik ezért meg­ér­de­mel­ték a ha­lált, a ki­vég­zést, a szám­űze­tést, szá­mára Hay­nau hős­nek szá­mít, aki el­bánt a lá­za­dók­kal és mód­sze­re­sen el­nyomja, ki­szo­rítja a Job­bik Ma­gyar­or­szá­gért moz­ga­lom­ból azo­kat, akik szóvá merik tenni a Hay­nau-Habs­burg ba­rát­sá­got, az ezzel kap­cso­lat­ban ki­szi­várgó té­nye­ket pedig le­ta­gadja.

Ri­post Média Kft. I.r. al­pe­res meg­sér­tette a Job­bik Ma­gyar­or­szá­gért Moz­ga­lom II.r fel­pe­res jó­hír­név­hez fű­ződő sze­mé­lyi­ségi jogát azzal, hogy a 2016.03.31-én a www.ri­post.hu in­ter­ne­tes por­tá­lon meg­je­lent "El­tit­kolt hang­fel­vé­tel: Hay­naut él­te­tik, Kos­sut­hot gya­láz­zák a Job­bik hívei" című cikk­ben va­lót­la­nul ál­lí­totta a Job­bik Ma­gyar­or­szá­gért Moz­ga­lom II.r. fel­pe­res­ről, hogy a ve­ze­té­sé­ből bárki a ma­gyar füg­get­len­sé­get, sza­bad­ság­har­ca­in­kat, Kos­sut­hot, Pe­tőfit és az Aradi vér­ta­nú­kat el­ítélő, őket gya­lázó né­ze­te­ket vall, és sorai kö­zött ma­gu­kat la­ban­cok­nak te­kintő sze­mé­lyek van­nak."