Feljelentés a legfelsőbb fórumhoz

Lovász Péter 2019. július 15. 18:42 2019. júl. 15. 18:42

A nemes törvényalkotó testület tavaszi ülésszaka véget ért, s a honatyák szusszantásnyi időre a jól megérdemelt pihenőre térnek. Így jó alkalom adódik arra, hogy elmélázzunk elvégzett munkájukon. Futó elemzés alapján az a látszat, hogy országunkban a jogalkotó testületek az írott jog, s a történelmi jogszokások szerint működnek. Ugyanakkor a tények, reálfolyamatok, valamint egész tömegek tapasztalatai mind sűrűbben azt mutatják, hogy az Országgyűlés csak díszlet, a végrehajtó hatalom rendszeresen önkényes döntéseket hoz, a rendszerben már nincsenek fékek és ellensúlyok, s csak egyes bíróságok őrzik még a jogállam maradékát. De minthogy a miniszterelnök mindenkit ismétlődően biztat: ha jogsértést látnak, tegyenek feljelentést, megfogadom a jó szót. Ismeretlen tettesek ellen feljelentést teszek alapos gyanú alapján, miszerint a Nemzeti Együttműködés Rendszere évek óta napról napra súlyosan jogellenesen működik.

Ilyetén feljelentés címzettje Magyarország legfőbb ügyészsége lehetne, hiszen törvény szerint az ő tisztük a törvényesség őrzése. Hanem a legutóbbi kilenc évben lefolytatott ún. érzékeny perek sokasága, illetve gyanúsítások elutasítása és vádak elejtése azt sejteti, hogy az ügyészség, nemkülönben az Alkotmánybíróság politikai kötődésű ügyekben kicsit sem független a végrehajtó hatalomtól. Tehát feljelentésemet kénytelen vagyok a legfelsőbb hatalmi fórumhoz, a néphez, a választók sokaságához címezni. Ennek megfelelően nem sokat adok az irományi formaságokra.

Országunkban rövidnap után helyhatósági választások lesznek. Ez az esemény éppen alkalmas a feljelentésben foglalt gyanúsítások, és a hozzájuk tartozó bizonyítékok mérlegelésére, s a szavazás tekinthető ítéletnek is, amelyet a nép hoz, amikor az urnákhoz járul, s válaszol saját kérdésére: „Mit műveltetek ti, megválasztottak, miután  rátok bíztuk falvainkat, városainkat, nemzeti értékeinket?“ S remélhetően az őszi peres eljárás után alig két évvel még lesz mód a fellebbviteli perre is, mert egészen bizonyos, hogy a vesztes fellebbezni fog az országgyűlési választásokon.

Ezek után lássuk a gyanúsítási pontokat!

1./Nagyon valószínű, hogy az őszi peres eljárás, vagyis a választás nem lesz tiszta és külső hatalmi befolyástól mentes, mert a kistelepülések választóinak többsége egzisztenciálisan kiszolgáltatottja a jelenleg regnáló helyi hatalmasoknak. A kisebb településeken a szavazók azonosíthatók, s aki nem a fideszes jelöltre voksol, megtorlásra számíthat. Ez megalapozza a választási csalás gyanúját. Alátámasztja továbbá ezt a gyanút, hogy a választási szabályok a kormányzó pártot részesítik előnyben, mert több jelölt között a sorrendben első helyezett  (relatív többséggel) a választók nagyobb részének akarata ellenében lehet képviselő és polgármester. Ha úgy tetszik, alkalom adtán átszabják a maguk javára a választókerületek határait is. A választási rendszer tudatosan aránytalan. Ugyanakkor A közpénzforrásokkal ellenőrizetlenül, tehát jogellenesen rendelkező kormánypártok tetszés szerint költhetnek a kampányra. A választók nem jutnak kiegyensúlyozott, hiteles információkhoz a döntéshez. Gyanúm szerint ez is jogellenes. Tanúnak szólítom az érdekelteket, a polgárokat: vajon éri-e őket kényszerítő befolyás, mielőtt az urnához lépnek? Tanúnak szólítom a Political Capital közvéleménykutatót, a sajtó képviselőit, valamint az olvasókat, nézőket. No és persze a választások hivatalos szervezőit, hátha igazat mondanak.

2./ Orbán Viktor kilenc év alatt szétzúzta a jogállamot, megszüntette a fékek és ellensúlyok rendszerét, átvette a jog szerint korábban még önálló hatalmi ágak irányítását. Gyanúm szerint a törvényhozási túlhatalommal visszaélve tekintélyuralmi rendszert épített ki. Tanúnak hívom a Velencei Bizottságot, az Európa Tanácsot, Rui Tavares európai képviselőt, Judith Sargentini európai képviselőt, az Európai Parlamentet.

3./ Azzal gyanúsítom a magyar Országgyűlés többségi frakcióit, a kormányt, a kormánypártokat és a közbeszerzési szerveket, hogy a törvények, valamint eljárási és ellenőrzési szabályok lazítása, átírása révén kiválasztott személyeknek és gazdasági csoportoknak lehetővé tették az állami, és önkormányzati források, vagyonelemek, nemkülönben az Európai Uniótól érkezett támogatások kisajátítását, s egy részének vagy egészének elcsalását, magánzsebekbe gyűjtését. Több ezer milliárd forintnak veszett így nyoma kilenc év alatt ellenőrizetlenül és ellenőrizhetetlenül. Tanúnak idézem a vállalkozókat, akik minden áldott nap tapasztalhatják, hogy mely kivételezettek nyerik a közbeszerzési pályázatokat. Az apparátus tisztviselőit, akik megkapják az utasításokat, hogy miként kell a pályázatokat kezelni és győztest hirdetni. Tanúnak szólítom az EU ellenőrzési-nyomozati szervét, az OLAF-ot, valamint Judith Sargentinit.

4./ Gyanúm szerint a kormány tudatosan elbánt a közoktatási és felsőoktatási rendszerrel. Tekintélyes összegeket vont el az ágazatból, szűkítette, jószerint teljesen megszüntette a tanszabadságot. Az iskolákba stresszes, kényszeresen biflázó, elavult tananyaggal bajlódi fiatalok járnak, és képzetlen, felkészületlen fiatalok kerülnek a munkába és az egyetemekre. A felsőoktatásban - tudjuk - „tandíj nincsen“, de aki nem elég szerencsés, hogy bekerüljön az államilag támogatottak sorába, kénytelen irgalmatlan költségtérítést fizetni, ha diplomát akar szerezni. A kormány sunyi módszerekkel, évekig tartó hitvány hazudozással, és a CEU-ra szabott jogszabállyal elűzte Magyarországról a legjobb egyetemet. Gyanúm szerint mindez Alaptörvény-ellenes.Tanúnak szólítom a diákokat, hallgatókat, oktatókat, gazdasági igazgatókat, akik tudják, hogy a tanárok minden ígéret ellenére nem kapják meg törvényes járandóságaikat.

5./ Gyanúm szerint a kormány és pereputtya - miközben csúcsszínvonalú ellátási körülményeket teremt a bizalmi körnek, - tudatosan milliárdokat von el a népegészségügy finanszírozásából. Ezért nincs elég orvos, nincs elég műszer, gyógyszer, ezért vannak végtelen várólisták. Az a gyanúm, hogy ez is alkotmányellenes. Tanúnak szólítom a betegeket, az orvosokat, külön a háziorvosokat, fogorvosokat és a sürgősségi ellátásban dolgozókat, a nővéreket, a kórházak gazdasági igazgatóit.

6./ Orbán Viktor úr minden évben legalább egyszer, de inkább többször elmondta, hogy ez a kormány törődik az idősekkel és megőrzi a nyugdíjak vásárlóerejét. Tény, ami tény: (habár a hivatalos statisztikák nem mindig a tényeket tükrözik) 2010 óta a nyugdíjak 33 százalékkal emelkedtek, a kumulált árszínvonal pedig (állítólag) úgy 25 százalékkal magasabb. A nyugdíjak bérekhez viszonyított vásárlóereje viszont a 2010-es 75 százalékról 58-60 százalékra csökkent. A hazudozás közügyekben tudtommal még nem büntetendő. De a választók ítélethozatalkor dönthetnek másképp. Ősszel 2-2,5 millió nyugdíjas állhat tanúnak a perben.

 7./A sajtó- és véleményszabadság alkotmányos joga súlyosan sérül, és félő, hogy ez már nem csak gyanú. (1. gyanúpont.) A tömegtájékoztatásban a kormány, illetve a kormánypártok túlzott befolyása érvényesül, független ellenőrzés nincs, a médiahatóság - feltehetően - kormány ügynöksége. S a hatalom következetesen félretájékoztatja polgárait vagy/és fontos ügyekben titkolózik.Tanúnak szólítom ismét az olvasókat, nézőket, hallgatókat, újságíró kollégákat, szerkesztőket.

8./ A törvényhozás éppen a minap hozott - sejtésem szerint - alkotmányellenes törvényt az MTA megcsonkításáról, a tudományos kutatások átszervezéséről. Tanúnak kérem az MTA elnökségét, tagságát, a világ tudósainak tiltakozó csoportjait, különösképpen a német tudósokat, akiknek szerveződése állítólag mintául szolgált Palkovics Lászlónak az átszervezéshez.

9./ A kormány nem teljesíti nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeit a menekültek iránt, sőt arra vetemedik, hogy a tranzit-zónákban többé-kevésbé fogolyként tartott szerencsétleneknek, akik törvényesen menedékért folyamodtak, enni sem ad. Gyanúm szerint a kormány a migrációs veszélyről következetesen hazudik. Tanúnak szólítom azon országgyűlési képviselőket, akik ismerik az európai migrációs folyamatokat, vették maguknak a fáradtságot és meglátogatták a tranzitzónák lakóit, és ismételten tanúnak kérem Judith Sargentinit.

Kérem tehát a nemzetet, a választók minden csoportját, akik az írott jog szerint a hatalom valódi birtokosai, hogy vegyék fontolóra feljelentésem tárgyát, bizonyítékait. Kivételesen legyenek egyszerre ügyészek, tanúk és bírák. Feljelentésemet tarthatják megalapozatlannak és elutasíthatják, de el is fogadhatják, sőt ki is egészíthetik saját élettapasztalatuk alapján. De a legfontosabb: ősszel, és két és fél év múlva az országgyűlési választásokon ne maradjanak távol az urnáktól! Mert az ítélet joga az Önöké, választópolgároké!