István, a király

Dr. Dávid Ferenc       2020. augusztus 24. 14:15 2020. aug. 24. 14:15

Szent István öröksége megtartó erő. Államalapító királyunk ünnepe kereszténységünk és magyarságunk megélésének kiemelt ideje. Szent István fiához írt intelmeiben egy olyan állameszme rajzolódik ki, amelynek alapja a Krisztusba vetett hit megtartó ereje, a nemzeti értékek és hagyományok megőrzésének fontossága. Szent István ünnepén a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy ezek az ezer éve megfogalmazott bölcsességek ma is aktuálisak. (…) Oly korban élünk, amikor az elődök értékei, a tőlük megörökölt hagyományok megkérdőjeleződnek, sok esetben feledésbe merülnek, pedig keresztény hitünkben és magyarságunkban gyökerezik számtalan szép mai szokás, az ünnepek megélése, a népművészetünk, a mindennapi keresztény élet gazdagsága. Ám korunk istenellenes erői folyamatosan pusztítják a gyökereket, ami nemcsak identitásunkat, hanem jövőnket is veszélyezteti. Csak a mi hűségünkön és elszántságunkon múlik, hogy meg tudjuk-e óvni és tudunk-e élni az ebben rejlő kimeríthetetlen gazdagsággal. (MTI-OS)

Vettem a fáradságot és hosszú idő után ismét elolvastam államalapító királyunk Imre herceghez intézett bölcs mondatait. Az alábbi idézeteket nem érdemes hosszan kommentálni, de jó is lenne, ha országunk vezetői legalább elgondolkodnának tartalmukon. Abban azért reménykedem, hogy az olvasók közül sokan kedvet kapnak majd a teljes „dolgozat” megismeréséhez.

• „Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”

• „Mert a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívbe, ne terjessze a bolondok szelessége. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek Salamon által: „Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos."

• „Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.”

Szívem szerint, a komplett anyagot idevarázsoltam volna, annyira érdekes és aktuális. Államalapító királyunk bátor, elkötelezett uralkodóként szólt fiához. Intelem-gyűjteménye politikai programként is felfogható, amelyet Imrének folytatásra javasol. Van tartalom, van vízió, van elhivatottság. Kár, hogy XXI. századi utódai nem képesek korszerű módon képviselni a Szent István-i gondolatot, és nem méltóak a valóban „királyi” örökség megőrzésére.